Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (hierna te noemen: de ‘Privacyverklaring’) geldt voor Venlo Freight Village, hierna in de Privacyverklaring gezamenlijk aangeduid als ‘VFV’. VFV verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken per categorie of dienst:

A. voor leden

VFV is een logistiek netwerk van bedrijven in de regio Groot Venlo en verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten en de bewaartermijn is tenminste zeven jaar na uitvoering van de overeenkomst wegens wettelijke fiscale verplichting. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer zakelijk
  • E-mailadres zakelijk
  • Laad- en losadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

B. potentiele leden

VFV is een logistiek netwerk van bedrijven in de regio Groot Venlo en verwerkt persoonsgegevens van u doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. De verwerking betreft gebruik en bewaren van uw verstrekte gegevens aan de hand van het ledenformulier. De grondslag voor deze verwerking is uw impliciete toestemming voor een bewaartermijn van ten hoogste 4 weken na verkrijging of na het einde van de aanmeldprocedure; hierna bewaren wij uw gegevens uitsluitend na uw expliciete toestemming daarvoor en dan voor ten hoogste 12 maanden. U heeft te allen tijde het recht om verwijdering van uw gegevens te verlangen.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

VFV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
  • Contact opnemen met u als potentieel lid en beoordelen en nagaan of u geschikt bent om lid te worden.

Hoe lang we gegevens bewaren

VFV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn hierboven omschreven per categorie.

Delen met anderen

VFV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de contractuele afspraken (logistieke diensten), waarbij de extra specifieke contractuele afspraken met deze verwerkers de persoonsgegevens beschermen. VFV blijft verantwoordelijk voor alle verwerkingen waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar secretariat@venlofreightvillage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. Dit ter bescherming van uw privacy. VFV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VFV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het gebruik van encryptie waar mogelijk, het gebruik van up-to-date firewalls, wachtwoord- en autorisatiebeleid en gedragsregels zijn voorbeelden van deze beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email-knop op deze pagina. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 30 juni 2020.